Statuten

RO/38216.01
STATUTENWIJZIGING
Heden, éénentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr.
Ronald Weismann, notaris in de gemeente Heusden met kantoor te Drunen:
mevrouw Ingrid Maria Hofkens, geboren te Hoogstraten (België) op
vijfentwintig oktober negentienhonderd zevenenzestig, kantooradres:
5151 MR Drunen, Admiraalsweg 2,
te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van Wilhelmus Antonius
Hyacinthus van der Mark, geboren te Utrecht op zeventien oktober
negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd, wonende te 5151 LM Drunen,
gemeente Heusden, Brahmspark 12. bestuurder van de vereniging: L.T.C.
"De Klinkaert", statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende 5151 RB
Drunen, Steegerf 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40271018, hierna ook te noemen: "de
vereniging", en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 18 van de
statuten van de vereniging om de statutenwijziging bij notariële akte vast te
leggen,
door wie werd verklaard:
PREAMBULE
- De thans geldende statuten luiden zoals vastgesteld bij akte op vijftien
april negentienhonderd zevenennegentig verleden.
- De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft besloten om de
statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen.
- Van bedoelde besluitvorming blijkt uit een aan deze akte te hechten
kopie-exemplaar van de notulen van de desbetreffende vergadering.
- De voor de statutenwijziging, op grond van artikel 18 van de statuten,
vereiste toestemming van Koninklijke Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.) is
verleend, zoals blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.
STATUTENWIJZIGING
Vervolgens werd verklaard dat de statuten komen te luiden als volgt:
STATUTEN.
Naam en zetel.
Artikel 1.
1.1. De vereniging draagt de naam: L.T.C. De Klinkaert.
1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heusden.
1.3. De vereniging is opgericht op vijftien maart negentienhonderd
vijfenvijftig voor onbepaalde duur.
1.4. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
1.5. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Doel.
Artikel 2.
2.1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennisen
padelsport in al haar verschijningsvormen, binnen het verband van de
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna KNLTB), waaronder
begrepen andere spelvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een racket,
of vergelijkbaar spelmateriaal en voorts al hetgeen met een en ander
2
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het geven van de gelegenheid tot het beoefenen van het tennis- en
padelspel en daarvoor aanbrengen en in stand houden van de nodige
accommodatie.
b. Het organiseren van oefenmogelijkheden, wedstrijden en evenementen
op het gebied van de tennis- en padelsport.
c. Het vormen van een band tussen haar leden.
d. Aan te sluiten bij de KNLTB.
e. Het deelnemen aan de door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis
Bond (hierna ook te noemen KNLTB) georganiseerde competitie en het
vertegenwoordigen van haar leden bij de KNLTB.
f. Alle overige wettelijke middelen.
g. Al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het hierna te noemen
Huishoudelijk Reglement.
2.3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Leden en donateurs.
Artikel 3.
3.1. De vereniging kent:
a. Seniorleden.
b. Juniorleden.
c. Rustende leden.
d. Leden van verdienste.
e. Ereleden.
f. Donateurs.
3.2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de
eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben
bereikt en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend
hebben.
3.3. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van
het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die
de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben. Zij zijn
geen leden in de zin van de wet, doch hebben wel toegang tot de algemene
vergadering waar zij slechts een adviserende stem hebben. Zij kunnen
worden benoemd tot lid (met stemrecht) van een commissie van de
vereniging.
3.4. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van
de KNLTB, kunnen lid zijn van de vereniging.
3.5. Rustende leden zijn oud-leden van de vereniging, die als zodanig door
het bestuur zijn toegelaten. Zij zijn geen leden in de zin van de wet, doch
hebben wel toegang tot de algemene vergadering waar zij slechts een
adviserende stem hebben. Zij kunnen niet worden benoemd tot lid van een
commissie van de vereniging. Rustende leden hebben de in het
Huishoudelijk Reglement omschreven rechten met betrekking tot het
verkrijgen van het lidmaatschap.
3.6. Leden van verdienste zijn die leden van de vereniging, die wegens hun
bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig door de algemene
3
vergadering zijn benoemd met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen. Zodra van een lid van verdienste het
"gewone" lidmaatschap eindigt, verliest hij tevens zijn rechten als lid van
verdienste.
3.7. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich op bijzonder eervolle wijze
jegens de vereniging hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene
vergadering zijn benoemd met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden zijn als zodanig geen lid in de
zin van de wet.
3.8. Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch
die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te
steunen. Donateurs zijn geen leden in de zin der wet, maar zij hebben -
behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen
worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 14, lid
4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze
statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. In afwijking van de
contributieverplichting die geldt voor leden, betalen donateurs uitsluitend
de donateursbijdrage. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben
donateurs een adviserende stem.
3.9. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde
reglementen wordt gesproken over leden en lidmaatschap zijn daaronder
begrepen alle natuurlijke personen vermeld in artikel 3.1, tenzij anders is
bepaald.
3.10. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschap kan derhalve niet
worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
3.11. Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de
organen van de vereniging en de KNLTB na te leven.
3.12. Leden zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van de
Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, indien en voor de duur dat
de KNLTB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan
voornoemde stichting.
3.13. De leden zijn verplicht de belangen van de vereniging en/of de KNLTB
niet te schaden.
Register.
Artikel 4.
4.1. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen,
adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en
persoonlijk e- mailadres van de leden en donateurs zijn opgenomen, een en
ander op een door het bestuur aan te geven wijze.
4.2. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen
daarin schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend
wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze
bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en
mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs
elektronische weg toegezonden te krijgen.
4.3. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het
realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Deze gegevens
kunnen aan derden (waaronder overheden, publiekrechtelijke instellingen
4
en KNLTB) worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is of verband houdt
met een wettelijke verplichting.
4.4. Het bestuur legt het ledenregister van de vereniging ter inzage van de
leden, voor zover het hun eigen gegevens betreft.
Aanmelding en toelating.
Artikel 5.
5.1. Aanmelding als seniorlid, juniorlid en/of donateur geschiedt schriftelijk
bij de ledenadministratie, op de in het Huishoudelijk Reglement aangegeven
wijze. De ledenadministratie brengt het bestuur op de hoogte van de
aanmelding.
5.2. Het bestuur beslist na ontvangst van de aanmelding als bedoeld in
artikel 5.1 over de toelating tot het lidmaatschap.
5.3. Van het besluit van het bestuur tot al dan niet toelating tot het
lidmaatschap wordt de betrokkene via de ledenadministratie zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Van een besluit tot niet-toelating
wordt tevens opgave van redenen gedaan.
5.4. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten, echter slechts met een meerderheid van ten minste tweederde
van de geldig uitgebrachte stemmen.
5.5. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid
aan te melden bij de KNLTB.
5.6. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten
degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNLTB worden toegelaten, of
van wie de KNLTB het lidmaatschap heeft beëindigd.
Jaarlijkse contributie.
Artikel 6.
6.1. De seniorleden, juniorleden en rustende leden zijn een jaarlijkse
contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks
vastgesteld door het bestuur, voor zover de verhoging t.o.v. het voorgaande
jaar niet groter is dan de CPI-index over het voorafgaande jaar met een
maximum van 5%. Verhogingen groter dan de CPI-index en/of groter dan
5% worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De leden kunnen in
categorieën worden ingedeeld die elk een verschillende jaarlijkse contributie
betalen. Indien het bestuur besluit tot toelating tot het lidmaatschap, als
bedoeld in artikel 5.2, neemt het bestuur tevens een besluit tot indeling van
het lid in een categorie.
6.2. Als onderdeel van de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie
betalen alle leden de KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks
aan de KNLTB wordt afgedragen.
6.3. De leden zijn verplicht de contributie te voldoen, via automatische
incasso of een door de vereniging gedaan betaalverzoek, voor het betreffende
verenigingsjaar. Aan deze verplichting dient te zijn voldaan op de door de
vereniging aangegeven vervaldatum of binnen 1 maand na hun toelating in
de loop van het verenigingsjaar. Indien het lid een maand na de
vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is
hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan
de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan.
5
6.4. Indien een lid tevens lid van verdienste of erelid is, is dat lid vrijgesteld
van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie, voor zover
het betreft dat deel dat niet hoeft te worden afgedragen aan de KNLTB.
6.5. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse contributie te
verlenen.
Schorsing van een lid.
Artikel 7.
7.1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen.
7.2. Schorsing van een lid geschiedt schriftelijk met opgave van redenen
7.3. Leden die handelen in strijd met statuten en/of reglementen van de
vereniging, die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene
vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging genomen
heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal drie (3)
maanden.
7.4. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een
besluit tot opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het
lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.
7.5. Tegen een besluit tot schorsing staat het lid binnen een (1) maand na
ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene vergadering,
welk beroep binnen twee maanden na het besluit tot schorsing moet zijn
behandeld.
7.6. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van
zijn/haar lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn/haar uit het lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan. Het geschorste lid
heeft echter het recht zich in de algemene vergadering waarin het in artikel
7.5 genoemde beroep wordt behandeld, te verdedigen.
7.7. Leden die handelen in strijd met de statuten, reglementen ‐
wedstrijdbepalingen daaronder begrepen ‐ en/of met besluiten van organen
van de KNLTB, of waardoor de belangen van de tennis en/of padelsport in
het algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad, zijn
onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de KNLTB.
7.8. Schorsing door de KNLTB brengt automatisch schorsing als lid van de
vereniging met zich mee.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 8.
8.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
8.2. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk aan het bestuur
geschieden voor vijftien (15) oktober voor het betreffende verenigingsjaar
voor leden van achttien (18) jaar en ouder en voor 1 juni of voor 1 november
van het betreffende verenigingsjaar voor leden van zeventien (17) jaar en
jonger. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door het lid worden opgezegd:
6
a. Indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
b. Binnen een maand nadat het lid een besluit is medegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot
splitsing.
c. Binnen een maand nadat het lid een besluit waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden
of is medegedeeld, doch niet wanneer er sprake is van een wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen.
8.3 Opzegging door de vereniging kan slechts schriftelijk, met opgave van
redenen, door het bestuur geschieden:
a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap, bij statuten gesteld, te voldoen;
c. wanneer een lid het lidmaatschap van de KNLTB verliest;
d. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet binnen een redelijke termijn heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk
door de vereniging worden opgezegd indien redelijkerwijs niet van de
vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
8.4 Ontzetting geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen geschieden
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het
betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van
het besluit, met opgave van redenen.
8.5 Indien een lid door de KNLTB uit het lidmaatschap is ontzet of het
bondslidmaatschap op andere wijzig is beëindigd, is het bestuur, na het
onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het
lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te
zeggen.
8.6 Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
op grond van het feit dat in redelijkheid niet van de vereniging kan worden
gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren, evenals tegen een besluit
tot ontzetting, staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Het beroep dient
met redenen omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan het bestuur.
Het beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en gedurende de periode dat het
beroep aanhangig is, is het lid geschorst. Het geschorste lid heeft echter het
recht zich in de algemene vergadering waarin het in het onderhavige lid
genoemde beroep wordt behandeld, te verdedigen.
8.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft de jaarlijkse contributie zoals bedoeld in artikel 6.1 en de KNLTB
contributie zoals bedoeld in artikel 6.2 voor het gehele jaar verschuldigd,
behoudens indien het lidmaatschap is geëindigd door overlijden. In dat
geval vindt pro rata parte restitutie plaats.
7
Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.
Artikel 9.
9.1 De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit een aantal – bij voorkeur
oneven - van minimaal vijf (5) personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt
zijn bevoegdheden.
9.2. De bestuurders worden in hun functie benoemd door de algemene
vergadering. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn leden van de
Kascommissie.
9.3. In geval de algemene vergadering in een of meer bestuursvacatures
dient te voorzien, vermeldt de oproep tot de betreffende vergadering de door
het bestuur gestelde kandidaten.
9.4. Tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden hebben het recht één
bestuurskandidaat voor te dragen. Zij dienen daartoe tenminste zeven (7)
dagen voor de dag van de betrokken vergadering bij het secretariaat van de
vereniging een schriftelijk stuk in, waarop de naam van hun kandidaat is
vermeld en welk stuk door alle voorstellers, alsmede door de in het stuk
genoemde kandidaat – ten blijke van instemming- is ondertekend. Een lid
mag slechts een (1) dergelijk stuk ondertekenen. Heeft het lid meerdere
dergelijke stukken ondertekend, dan is geen van de ondertekeningen
rechtsgeldig.
9.5. De door leden toegevoegde kandidatenlijsten worden tenminste vier (4)
dagen voor de dag waarop de betreffende vergadering wordt gehouden
schriftelijk (per gewone post of digitaal) aan de leden gecommuniceerd.
9.6. Alleen tussen door het bestuur en door leden op voormelde wijze
gestelde bestuurskandidaten kunnen worden gekozen.
9.7. Bestuursvacatures kunnen alleen ingevuld worden door leden van de
eigen vereniging zoals genoemd in artikel 3.2
9.8. Bestuurders worden benoemd voor een periode die eindigt uiterlijk bij
het sluiten van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat 3
jaren zijn verstreken na het moment waarop de desbetreffende bestuurder
is (her-)benoemd. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te
stellen rooster van aftreden, dat zodanig is opgesteld dat daardoor de
continuïteit van het bestuur zoveel mogelijk is gewaarborgd. Een volgens
het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een
tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
9.9. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
9.10. Een bestuurder treedt af voorts:
a. door zijn/haar overlijden;
b. door zijn/haar vrijwillig aftreden;
c. doordat hij/zij failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in
de Faillissementswet;
d. doordat hij/zij onder curatele wordt gesteld;
e. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
8
9.11. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust
het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Ingeval van
ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het
bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen
personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden
de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
9.12. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
a. schorsing;
b. ziekte;
c. onbereikbaarheid,
in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn
van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de
vereniging heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een
andere termijn vaststelt.
Bestuur: taak en bevoegdheden, commissies.
Artikel 10.
10.1. Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en
de met haar verbonden organisatie.
10.2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden
behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.
10.3. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene
vergadering vastgestelde begroting.
10.4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd te besluiten tot
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, huur,
verhuur en bezwaring van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een
bankkrediet en/of geldlening wordt verstrekt;
c. het ter leen verstrekken van gelden, en;
d. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
10.5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak door anderen te doen uitvoeren. Het kan daartoe
onder meer commissies in het leven roepen. Leden van deze commissies
betreffen in alle gevallen leden van de vereniging.
Bestuur: besluitvorming.
Artikel 11.
9
11.1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur wordt door
de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering
aangewezen persoon een vergaderverslag opgesteld. Dit wordt vastgesteld in
dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en wordt ten blijke daarvan door
de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het verslag ligt
op het adres van de voorzitter of de secretaris ter inzage van alle andere
bestuurders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of
uittreksel van deze stukken verstrekt.
11.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de
besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. De bestuurder
heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel het recht de
desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.
11.3. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel
11.2 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt
het besluit genomen door de algemene vergadering.
11.4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur (inclusief
tegenstrijdig belang) worden gegeven, waarbij geldt dat een bestuurder niet
meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.
11.5. Bestuursbesluiten worden genomen met een meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Bestuur: vertegenwoordiging.
Artikel 12.
12.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
12.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee
bestuurders gezamenlijk.
12.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of
meer bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
12.4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid
niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het
aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
12.5. Het bestuur is uitdrukkelijk bevoegd te besluiten tot het sluiten en
wijzigen van arbeidsovereenkomsten of van overeenkomsten tot het
verrichten van diensten of ter beschikking stellen van arbeid.
Boekjaar en rekening en verantwoording.
Artikel 13.
13.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
13.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
13.3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 14.2
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
10
gevoerde beleid. Het legt de balans, de staat van baten en lasten en het
jaarverslag met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de
rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
13.4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een Kascommissie van ten
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De
commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van
artikel 13.3, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit. Leden van deze commissie betreffen in alle gevallen leden
van de vereniging.
13.5. Vereist het onderzoek van de stukken als bedoeld in de tweede volzin
van artikel 13.3 bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
zich door een deskundige doen bijstaan.
13.6. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te
stellen.
13.7. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.
13.8. Het bestuur is verplicht de in artikel 13.2 en artikel 13.3 bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende minimaal zeven
jaren te bewaren.
Algemene vergadering: bevoegdheden en bijeenroeping.
Artikel 14.
14.1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen
van de vereniging zijn opgedragen.
14.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene
vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene
vergadering, hierna te noemen: "jaarvergadering", gehouden.
De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in 13.3 met
het verslag van de in 13.4 genoemde commissie;
c. de verlening van decharge aan de bestuurders voor de in het jaarverslag
en de rekening en verantwoording vermelde handelingen;
d. de benoeming van de in artikel 13.4 genoemde commissie voor het
volgende boekjaar;
e. voorziening in eventuele vacatures;
11
f. de vaststelling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar,
indien sprake is van een verhoging ten opzichte van het voorgaande jaar
die groter is dan de CPI-index en/of groter dan vijf procent (5%);
g. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
h. de begroting voor het komende verenigingsjaar, waarin opgenomen het
voor het komende jaar goed te keuren bedrag, waarbinnen het bestuur
bevoegd is bijzondere rechtshandelingen te verrichten, zoals kleine
investeringen en onvoorziene uitgaven.
14.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
14.4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste
een tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden, tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid
van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als
bedoeld in artikel 14.5 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar
de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad dan wel een uitgave zoals
huis-aan-huisblad waarin ook de gemeente haar officiële mededelingen
plaatst. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten
met de leiding van de vergadering en het opstellen van de agenda en het
maken van het vergaderverslag.
14.5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 14.4. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de stemgerechtigde leden volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
minste veertien dagen. De algemene vergaderingen worden gehouden in de
gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, tenzij het bestuur
anders bepaalt.
14.6. Indien een lid hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een
langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt en is opgenomen in het
ledenregister bedoeld in artikel 4.
14.7. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 20.
Algemene vergadering: toegang tot de vergaderingen.
Artikel 15.
15.1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de
vereniging (zie artikel 3.1). Geen toegang tot de algemene vergadering
hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7.6 en artikel
8.6, en geschorste bestuurders.
15.2. Over toelating van andere dan de in artikel 15.1 bedoelde personen
beslist de Algemene Ledenvergadering.
Algemene vergadering: leiding van de vergaderingen.
Artikel 16.
12
16.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of de plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en plaatsvervanger,
dan treedt een van de andere bestuurders, door het bestuur aan te wijzen,
als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap
waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
16.2. Degene die de vergadering leidt, wordt aangeduid als voorzitter van de
vergadering.
Algemene vergadering: besluitvorming in vergadering.
Artikel 17.
17.1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de
vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden
uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een
aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden
uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
17.2. Een algemene vergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Voor zover de statuten of de wet
niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
17.3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, is bevoegd tot het
uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
17.4. Een lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid
van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd. Een lid kan slechts één ander lid ter vergadering
vertegenwoordigen.
17.5. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien
bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een
volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats
tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig
na tussenstemming. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot.
17.6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na
het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van
de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
17.7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde
bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van
13
een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
17.8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien
de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt,
worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
17.9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of
is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
17.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.3 hebben bestuursleden in
de Algemene vergadering tevens een raadgevende stem.
Algemene vergadering: besluitvorming buiten vergadering.
Artikel 18.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Van een buiten
vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een
verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en
ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering
wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt bij de notulen van
de algemene vergaderingen gevoegd.
Algemene vergadering: notulen van de vergaderingen.
Artikel 19.
Van het verhandelde in de algemene vergaderingen wordt door de secretaris
of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon een verslag
opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende
vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist
van die vergadering ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht, waaronder tevens wordt begrepen publicatie op de website
van de vereniging.
Statutenwijziging.
Artikel 20.
20.1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld, dan wel door een besluit dat voldoet aan de in artikel
14 vermelde vereisten.
20.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
14
veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, aan alle leden toegezonden.
20.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
20.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen
verlijden.
20.5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat de KNLTB
schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de
statutenwijziging.
20.6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 21.
21.1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 20.1 en artikel 20.2 is van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot
ontbinding slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten
minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
21.2. Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het
bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of
meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
21.3. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de
ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over
henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
21.4. Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan degenen die
ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt
een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
21.5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de
vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
21.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat
de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door de
algemene vergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder.
Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn
bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op
te geven aan het handelsregister.
Reglementen.
Artikel 22.
15
22.1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen, wijzigen en
opheffen. De algemene vergadering stelt ten minste het huishoudelijk
reglement vast.
22.2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
22.3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het
bepaalde in artikel 20.2 en artikel 20.3 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepalingen
Artikel 23.
23.1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt
op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde
wijze.
23.2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of
kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het emailadres
dat door het lid in de ledenadministratie is opgegeven, waarbij
geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs
deze weg te ontvangen.
23.3. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken
voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch
communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
23.4. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van
meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk
bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon
of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk
aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend
voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding
wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door
middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits
de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen
aan de beraadslaging.
23.5. In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of
ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
ARTIKEL 44 WET OP HET NOTARISAMBT
./. Van de door de bestuurder verleende volmacht blijkt uit een (1) onderhands
stuk dat wordt gehecht aan deze akte.
AANHECHTING
Aan deze akte zal worden gehecht:
- (kopie-)toestemmingsverklaring.
- (kopie-)notulen.
WAARVAN AKTE
is verleden te Drunen, gemeente Heusden op de datum in het hoofd van
De comparante is mij, notaris, bekend.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een
toelichting aan de comparante heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden
van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij,
16
* notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT