Barreglement

 • Elk senior lid van 18 tot en met 75 jaar wordt verplicht jaarlijks bar- en/of keukendiensten te vervullen. Om aan de bardienstverplichting te voldoen dient ieder lid 6 punten te behalen waarbij een bar- of keukendienst van 2 uur 1 punt oplevert, een dienst van 4 uur 2 punten of een late dienst tijdens toernooien of externe KNLTB competitie 3 punten (compensatie).  
 • Voor leden in de leeftijd van 70 tot en met 75 is een afbouw geldig in de te behalen punten per verenigingsjaar.

Afbouw: ·       

In het jaar dat een lid de leeftijd van 70 bereikt: 6 punten

In het jaar dat een lid de leeftijd van 71 bereikt: 5 punten

In het jaar dat een lid de leeftijd van 72 bereikt: 4 punten

In het jaar dat een lid de leeftijd van 73 bereikt: 3 punten

In het jaar dat een lid de leeftijd van 74 bereikt: 2 punten

In het jaar dat een lid de leeftijd van 75 bereikt: 1 punt

 • Tijdens de toernooien en competities kunnen diensten gewijzigd worden gedurende het jaar afhankelijk van de definitieve speelschema's.
 • Leden jonger dan 18 jaar en leden vanaf 76 jaar worden vrijgesteld van bardiensten. De peildatum hiervoor is 1 januari van het betreffende jaar.
 • Bestuursleden, leden die ondersteunende functies vervullen en leden van de toernooi- en padelcommissie(s) zijn vrijgesteld van bardiensten. Vrijstellingen worden toegekend door het bestuur.
 • Sponsoren worden vrijgesteld van bardiensten bij sponsorbijdragen vanaf € 240,00.
 • Ieder lid dient zelf zijn of haar bardiensten en/of keukendiensten in te plannen via KNLTB club.
 • Voor leden die een bardienst niet kunnen of willen vervullen is het mogelijk deze af te kopen voor € 20,00 per bardienst punt. Dit bedrag dient uiterlijk 28 februari van het jaar waarop het betrekking heeft overgemaakt te zijn naar NL77RABO0112610722 t.n.v. LTC de Klinkaert met in de omschrijving de voor- en achternaam en "afkoop bardiensten".
 • Leden die de bardiensten en/of keukendiensten niet (geheel) invullen, of niet (geheel) afkopen, krijgen een nota toegestuurd naar gelang het aantal punten dat niet is ingevuld. De kosten bedragen € 20,00 per punt. Tevens wordt de tennispas geblokkeerd en deze wordt pas gedeblokkeerd na invulling van de bardiensten of ontvangst van het afkoopbedrag.
 • Indien leden hun bardienst hebben afgekocht voor een betreffend jaar en er doen zich onvoorziene omstandigheden voor waardoor het Klinkkot is gesloten gedurende dat jaar of een gedeelte van dat jaar kan de afkoop niet worden doorgeschoven naar een volgend jaar en/of gerestitueerd worden.
 • Leden die een ingeplande bardienst of keukendienst onverhoopt niet kunnen vervullen, dienen zelf voor vervanging te zorgen en dit te melden bij [email protected]. De vervanging moet lid zijn van onze vereniging. Indien er geen vervanging geregeld wordt is een boete van  € 50,00 verschuldigd per bardienst van 4 uur en een boete van € 30,00 voor een bardienst van 2 uur.     
 • Degene die zich niet heeft afgemeld voor een ingeplande bardienst, is een boete van € 50,00 per niet afgemelde bardienst verschuldigd voor een bardienst van 4 uur en een boete van € 30,00 voor een bardienst van 2 uur.
 • Men dient er voor te zorgen dat de volgende bardienst kan beschikken over de toegangssleutels. Dat wil zeggen dat de ochtendsleutel bij de volgende ochtenddienst dient te komen en evenzo de middag- en avondsleutels bij de volgende middag- respectievelijk avonddienst dient te komen. Men kan de sleutel afleveren op het huisadres of in overleg een andere oplossing overeenkomen.
 • Als door slecht weer (wateroverlast, sneeuw) of andere onvoorziene omstandigheden banen onbespeelbaar of niet toegankelijk zijn en daardoor het Klinkkot gesloten is, vervalt de bardienst. Echter niet de bardienstplicht. Deze moet opnieuw worden ingepland of afgekocht.
 • Voor degene die in de eerste 5 maanden van een jaar lid wordt geldt per 1 juni van dat jaar een bardienstverplichting. Deze verplichting (bardienst of afkoop) is naar rato van het aantal maanden dat men dat jaar lid is. Degene die na 1 juni van een jaar lid wordt is dat jaar vrijgesteld van bardiensten. In het verenigingsjaar volgend op het jaar dat men lid is geworden geldt de volledige verplichting voor bar- en/of keukendiensten. 
 • Voor vragen omtrent bardiensten kan contact worden opgenomen met [email protected].