Afmelden

Beëindiging van het lidmaatschap


Senioren: Dient schriftelijk te geschieden vóór 15 oktober, voorafgaand aan het komend verenigingsjaar.

Junioren: Het all-in lidmaatschap kent 2 opzegmomenten 1 juli en 1 januari met een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient ook schriftelijk te gebeuren.

Voor beide kan door het verzenden van een email aan de ledenadministratie.

Indien u uw lidmaatschap tijdens het lopende verenigingsjaar wilt beëindigen, heeft u géén recht op restitutie van de betaalde contributie. Ingevolge art. 3 van het huishoudelijk reglement dient de contributie vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL66 RABO 0112603548 d.m.v. een machtiging tot incasso, incassant-id: NL64ZZZ402710180000.