Huishoudelijk reglement

TOELATING EN LIDMAATSCHAPSRECHTEN/VERPLICHTINGEN
Artikel 1

Als lid, junior, rustend lid of donateur kan men worden toegelaten nadat men een bij het (leden) secretariaat verkrijgbaar aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ingediend bij het (leden) secretariaat. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door diegene(n) die het ouderlijk gezag over de desbetreffende minderjarige uitoefenen.

Artikel 2

De minimum leeftijd om als junior te worden toegelaten is zes jaar, deze leeftijd te bereiken in de loop van het verenigingsjaar.

Artikel 3

Een rustend lid dat gewoon lid wenst te worden deelt dat via een desbetreffend formulier mee aan het (leden) secretariaat en wordt zo mogelijk meteen gewoon lid. Indien de vereniging voor de toelating van leden een wachttijd kent, wordt het rustend lid –op volgorde van aanmelding- op de wachtlijst geplaatst vóór diegene(n) die geen rustend lid zijn.

Artikel 4

Een lid, junior, rustend lid, erelid of donateur is verplicht adresveranderingen ten spoedigste schriftelijk aan het secretariaat op te geven. Hij is tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór één december vóór het desbetreffende verenigingsjaar ofwel binnen één maand na hun toelating in de loop van het verenigingsjaar.

Artikel 5

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 6

Met ingang van 1 januari 2020 kennen wij ook het zogenaamde sluimerlidmaatschap. Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die door omstandigheden voor langere tijd niet kunnen tennissen of padellen, met name i.v.m. ziekte, blessure of zwangerschap. Het sluimerlidmaatschap gaat in op de dag dat dit schriftelijk bij de ledenadministratie wordt gemeld. Op dat moment wordt de KNLTB pas geblokkeerd. Het loopt door totdat het lid, eveneens schriftelijk, meldt bij de ledenadministratie dat hij of zij weer kan tennissen of padellen. Op dat moment wordt de KNLTB pas weer gedeblokkeerd. Aan het einde van het jaar vindt restitutie plaats van de contributie over de periode dat de KNLTB pas was geblokkeerd. De in dat jaar reeds ingeplande, maar nog niet vervulde bardiensten blijven staan. Ook een eventueel betaalde afkoopsom bardiensten blijft gehandhaafd. Als er op 1 januari van enig jaar nog sprake is van een sluimerlidmaatschap geldt het contributiebedrag van € 40,00. Bij het hervatten van het tennissen of padellen op een later tijdstip in het jaar, zal de normale contributie berekend worden over de resterende maanden, onder verrekening van de reeds betaalde € 40,00. Ook zal vanaf dat moment de bardienstverplichting weer gelden, evenredig met de nog resterende maanden van het jaar.

KENNIS VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN
Artikel 7
 1. Ieder lid en iedere junior worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud der statuten, het huishoudelijk reglement, het baanreglement en van het door het bestuur opgemaakte reglement voor de toelating van introducé(e)s.
 2. Het baanreglement en het reglement voor toelating van introducé(e)s dient in het clubhuis te worden opgehangen.
 3. Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van gemelde reglementen, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
AANTAL LEDEN VAN DE VERENIGING
Artikel 8

De algemene jaarlijkse ledenvergadering bepaalt jaarlijks het maximum aantal leden en junioren. Het bestuur heeft echter per verenigingsjaar de bevoegdheid 1 of 2 personen als lid of junior van de vereniging aan te nemen boven het door de ledenvergadering bepaald maximum en buiten de volgorde van de wachtlijst om.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9

De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste veertien dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10

Alle op de agenda van een algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder door een lid staande de vergadering gedaan schriftelijk voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ondersteund door tenminste vier andere leden.

VOORZIENING IN BESTUURSVACATURES
Artikel 11
 1. In geval de algemene vergadering in één of meer bestuursvacatures dient te voorzien vermeldt de oproep tot de betreffende vergadering de door het bestuur gestelde kandidaten.
 2. Tenminste vijf stemgerechtigde leden hebben het recht één bestuurskandidaat voor te dragen. Zij dienen daartoe tenminste zeven dagen voor de dag van de betrokken vergadering bij het secretariaat van de vereniging een schriftelijk stuk in, waarop de naam van hun kandidaat is vermeld en welk stuk door alle voorstellers, alsmede door de in het stuk genoemde kandidaat –ten blijke van zijn instemming- is ondertekend. Een lid mag slechts één dergelijk stuk ondertekenen. Heeft hij meerdere dergelijke stukken ondertekend, dan is geen dier ondertekeningen rechtsgeldig.
 3. De door leden toegevoegde kandidatenlijsten worden tenminste vier dagen vóór de dag waarop de betreffende vergadering wordt gehouden ter inzage van de leden gelegd op een voor de leden toegankelijke plaats, bij voorkeur in het clubhuis van de vereniging.
 4. Alleen tussen door het bestuur en door leden op voormelde wijze gestelde bestuurs-kandidaten kan worden gekozen.
BESTUUR
Artikel 12

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 13

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Zo mogelijk veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 14

Ieder bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voer van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

Artikel 15

In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 16

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen, alsmede data van aanmelding en toetreding en/of benoeming van de in artikel 3 der statuten bedoelde personen;
 2. de wachtlijst van personen die lid of junior van de vereniging wensen te worden; het bestuur publiceert deze wachtlijst minstens tweemaal per jaar onder andere in het clubhuis;
 3. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 4. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

COMMISSIES
Artikel 17

De kascommissie bestaat uit twee leden, die telkens voor één jaar worden benoemd. Deze commissie wordt aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 18

Het bestuur wordt in haar uitvoerende taak bijgestaan door:

 1. Toernooicommissies onder voorzitterschap van een Verenigingstoernooileider (VTL) voor het regelen en verzorgen van de open toernooien;
 2. Verenigingscompetitieleider (VCL) voor het regelen en verzorgen van de externe competities;
 3. Andere leden voor het regelen en organiseren van andere activiteiten in wedstrijdverband (interne competities, eendaagse activiteiten);
 4. De trainingscoördinator voor het onderhouden van de contacten met de eventuele trainer(s) en het indelen van de trainingsuren.

Degenen die deze ondersteunende werkzaamheden verrichten betreffen in alle gevallen leden van de vereniging.

REGLEMENT BARDIENSTEN 
Artikel 19
 1. Zie hiervoor het barreglement
REISKOSTENVERGOEDING
Artikel 20

Bestuur en commissieleden die t.b.v. de vereniging een vergadering of bijeenkomst bijwonen of een andere activiteit voor de vereniging uitvoeren kunnen een vergoeding aanvragen voor de hiertoe gemaakte reiskosten, indien en voorzover de reisafstand (enkele reis) groter is dan 10 kilometer. Deze vergoeding is gebaseerd op de wettelijke prijs per kilometer. Diegenen die reizen met een auto van de zaak komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Ter declaratie van deze kosten dient het betreffende formulier te worden ingevuld en gestuurd naar de penningmeester. Indien de kosten gemaakt zijn door een ander dan een lid van het bestuur dient het formulier te worden mede ondertekend door het verantwoordelijke bestuurslid.

WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement behoeven de goedkeuring van de Algemene Ledenverrgadering, tenzij de wijziging naar het oordeel van het Bestuur van dermate geringe importantie c.q. met name van praktische aard is dat een besluit van het bestuur volstaat. In dat geval zal de betreffende wijziging worden gecommuniceerd in de Klinkkrant, waarna elk lid het recht heeft hiertegen alsnog bezwaar te maken en een besluit van de Algemene Ledenvergadering te verlangen.

SLOT

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 17 februari 1997, respectievelijk 12 februari 2007, 11 februari 2008, 13 februari 2012 en de bestuursvergadering van 13 februari 2017, respectievelijk 1 december 2019.