Huishoudelijk reglement

 

Aanmeldingsformulier

Artikel 1

1.1. Als seniorlid, juniorlid, rustend lid of donateur kan men worden toegelaten nadat men een via de website of bij de ledenadministratie verkrijgbaar aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier zijn ingevuld door diegene(n) die het ouderlijk gezag over de desbetreffende minderjarige uitoefenen.

1.2. Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens.

1.3. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

1.4. De leden en donateurs zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de daartoe aangewezen persoon door te geven c.q. te verwerken in de ledenadministratie.

1.5. De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

1.6. De minimum leeftijd om als juniorlid te worden toegelaten is zes jaar, deze leeftijd te bereiken in de loop van het verenigingsjaar.

1.7. Een rustend lid dat gewoon lid wenst te worden deelt dat via een desbetreffend formulier mee aan de ledenadministratie en wordt zo mogelijk meteen gewoon lid. 

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 2

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en - schoenen te dragen.  

Artikel 3

Elk senior lid tussen de 18 en 75 wordt verplicht jaarlijks bar- en of keukendiensten te vervullen. Vrijstelling, afkoop en overige regels m.b.t. bar- en of keukendienst zijn vastgelegd in het barreglement.

Artikel 4

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn of deel te nemen.  

Artikel 5

Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.  

Artikel 6

Met ingang van 1 januari 2020 kennen wij het zogenaamde sluimerlidmaatschap. Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die door omstandigheden voor langere tijd niet kunnen tennissen of padellen, met name i.v.m. ziekte, blessure of zwangerschap. Het sluimerlidmaatschap gaat in op de dag dat dit schriftelijk bij de ledenadministratie wordt gemeld. Op dat moment wordt de KNLTB pas geblokkeerd. Het loopt door totdat het lid, eveneens schriftelijk, meldt bij de ledenadministratie dat hij of zij weer kan tennissen of padellen. Op dat moment wordt de KNLTB pas weer gedeblokkeerd. Aan het einde van het jaar vindt restitutie plaats van de contributie over de periode dat de KNLTB pas was geblokkeerd. De in dat jaar reeds ingeplande, maar nog niet vervulde bardiensten blijven staan. Ook een eventueel betaalde afkoopsom bardiensten blijft gehandhaafd. Als er op 1 januari van enig jaar nog sprake is van een sluimerlidmaatschap geldt het contributiebedrag van € 40,00. Bij het hervatten van het tennissen of padellen op een later tijdstip in het jaar, zal de normale contributie berekend worden over de resterende maanden, onder verrekening van de reeds betaalde € 40,00. Ook zal vanaf dat moment de bardienstverplichting weer gelden, evenredig met de nog resterende maanden van het jaar.  

Artikel 7

7.1. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de  statuten, het                huishoudelijk reglement en alle andere reglementen (baan, bar, training e.d.).

7.2.  Het baanreglement en het reglement voor toelating van introducé(e)s dient in het            clubhuis te worden opgehangen.

7.3.  De statuten en reglementen staan vermeld op de website van de vereniging.  

Artikel 8

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 

Bestuursvergaderingen

Artikel 9

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 10

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, ten minste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  

Artikel 11

Ieder bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.  

Artikel 12

In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. Bestuursbesluiten worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

Artikel 13

Voor het overige wordt verwezen naar het Bestuursreglement.  

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 14

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a.      namen en adressen van de in artikel 3 lid 1 van de statuten bedoelde personen;

b.      presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.      de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.  

Algemene vergaderingen

Artikel 15

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat ten minste 4 weken vóór de Algemene Ledenvergadering door ten minste vijf leden schriftelijk bij het bestuur is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 16

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door ten minste vier andere leden.  

Artikel 17

De algemene jaarlijkse ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur het maximum aantal leden en junioren. Het bestuur heeft echter per verenigingsjaar de bevoegdheid 1 of 2 personen als lid of junior van de vereniging aan te nemen boven het door de ledenvergadering bepaald maximum.  

Commissies

Artikel 18 De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.    

Artikel 19

De kascommissie, als bedoeld in artikel 13.4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens voor 1 jaar benoemd, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. Leden van de kascommissie dienen lid te zijn van de vereniging zoals genoemd in artikel 3.2 van de statuten.  

Artikel 20

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak door anderen te doen uitvoeren. Het kan daartoe onder meer commissies in het leven roepen. Leden van deze commissies betreffen in alle gevallen leden van de vereniging.  

Reiskostenvergoeding

Artikel 21

Bestuur en commissieleden die t.b.v. de vereniging een vergadering of bijeenkomst bijwonen of een andere activiteit voor de vereniging uitvoeren kunnen een vergoeding aanvragen voor de hiertoe gemaakte reiskosten, indien en voor zover de reisafstand (enkele reis) groter is dan 10 kilometer. Deze vergoeding is gebaseerd op de wettelijke prijs per kilometer. Diegenen die reizen met een auto van de zaak komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Ter declaratie van deze kosten dient het betreffende formulier te worden ingevuld en gestuurd naar de penningmeester. Indien de kosten gemaakt zijn door een ander dan een lid van het bestuur dient het formulier te worden mede ondertekend door het verantwoordelijke bestuurslid.  

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement

Artikel 22

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement behoeven de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, tenzij de wijziging naar het oordeel van het Bestuur van dermate geringe importantie c.q. met name van praktische aard is dat een besluit van het bestuur volstaat. In dat geval zal de betreffende wijziging worden gecommuniceerd in de Klinkkrant, waarna elk lid het recht heeft hiertegen alsnog bezwaar te maken en een besluit van de Algemene Ledenvergadering te verlangen.  

Slotbepalingen

Artikel 23

Alle leden kunnen kennis nemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging.    

SLOT Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 17 februari 1997, respectievelijk 12 februari 2007, 11 februari 2008, 13 februari 2012 en de bestuursvergadering van 13 februari 2017, 1 december 2019, respectievelijk 6 maart 2023.